Redni letni občni zbor

Na osnovi določil statuta Karate kluba Ronin Poljane sklicujem

Redni letni občni zbor, ki bo v petek, 02.10.2015 ob 20. uri v mali telovadnici OŠ Poljane.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti zbora, imenovanje zapisnikarja in overiteljev zapisnika;

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda;

3. Izvolitev novih organov kluba (predsednika, tajnika, blagajnika,…)

4. Program dela za obdobje 2015 – 2017 (koledar, tekmovanja, finančni načrt, izobraževanje,..);

5. Razno;

Vabljeni vsi člani društva!

Predsednik: Andrej Zupančič

*trening skupine A bo v petek ob 19:00 uri.