Kata

pdf_icon25x25 Načrti vseh kat

Taikyoku Shodan – Načrt
Heian Shodan – Načrt
Heian Nidan – Načrt
Heian Sandan – Načrt
Heian Yondan – Načrt
Heian Godan – Načrt
Tekki Shodan – Načrt
Bassai Dai – Načrt
Kanku Dai – Načrt
Hangetsu – Načrt
Tekki Nidan – Načrt
Gankaku – Načrt
Sochin – Načrt
Nijushiho – Načrt
Chinte
Tekki Sandan – Načrt
Bassai Sho – Načrt
Kanku Sho – Načrt
Meikyo
Wankan – Načrt
Goju shiho Sho
Goju shiho Dai